Guàrdia Urbana - Vic

Carrer de l'Era d'en Sellés, 10 | Vic

Puntua aquest establiment

HORARIS

Horari d'atenció al públic: 
Obert les 24 h.

PREU MIG

Sense Especificar
Valoració actual de l'establiment
0

Funcions

Seguretat ciutadana

Atenció del servei de recepció d'emergències policials 092 i al centre de recepció d'alertes en matèria de protecció civil.

Exercir com policia judicial en aquelles matèries que són de la seva competència.

Realitzar les primeres actuacions davant la comissió d'un fet delictiu.

Prevenció de delictes.

Auxiliar les autoritats judicials en la investigació dels delictes i en el descobriment i detenció dels delinqüents, quan siguin requerides per a això.

Gestió del Dipòsit Municipal de Detinguts i custodia de les persones que s'hi troben detingudes a disposició judicial. 

Protegir a les autoritats de la corporació local i vigilar i custodiar els edificis, instal·lacions i dependències d'aquesta corporació.

Vigilar els espais públics.

Prestar auxili en accidents, catàstrofes i calamitats publiques.

Participar en l'execució dels plans de protecció civil i seu del Comitè per a l’emergència.

Cooperar en la resolució dels conflictes privats, quan siguin requerits per això.

Col·laborar amb els Mossos d'Esquadra en la protecció de les manifestacions i en el manteniment de l'ordre en les grans concentracions de persones.

Seguretat viària

Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el nucli urbà.

Denunciar les infraccions de trànsit que es cometin.

Intervenir en accidents de trànsit.

Realitzar actuacions dirigides a garantir la seguretat viària en el municipi.

Impartir classes i xerrades d’educació viària a diferents col.lectius.

Fer campanyes de prevenció d’infraccions de trànsit (alcohol, sorolls, velocitat).

Exercir de policia judicial en aquelles matèries que són de la seva competència.

Vigilància i control dels transports, especialment el de menors i escolars.

Policia administrativa

Vetllar pel compliment de les Ordenances, bans i resolucions municipals.

Control i seguiment de les ocupacions de via pública i talls de carrers amb motiu d’obres o acitivitats.

Venda ambulant .

Vehicles abandonats a la via pública.

Vigilancia del compliment de la normativa referent a espectacles, activitats recreatives i establiments públics.

Medi ambient i protecció de l’entorn.

Fer campanyes de prevenció en materia de policia administrativa (inspeccions, informació...).

Policia assistencial

Atenció personalitzada als ciutadans que demandin qualsevol servei o informació.

Recollida i gestió d’objectes perduts a la via pública.

Atenció i ajuda a transeünts i població de risc.

Gestió de localització del servei de taxi de la ciutat en servei d’urgències nocturnes.